|

Evening Run

Mẫn Trần 22/05/2020 20:47
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
10,09 km Distance
01:00:03 Time
05:57/km Pace
588 Calories

Information

Timing
Avg Pace 05:57/km
Moving Time 01:00:04
Avg Elapsed Pace 05:57/km
Elapsed Time 01:00:03
Best Pace 04:16/km
Heart Rate
Avg HR 144
Max HR 178
Elevation
Elev Gain 5
Elev Loss 1
Total Elevation Gain 2
Cadence
Avg Run Cadence 176
Temperature
Avg Temp 0 °C

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 06:52 06:52 1,00 06:51/km 06:16/km 5 122 136 173
2 06:45 13:37 1,00 06:44/km 06:34/km 4 135 143 174
3 06:39 20:16 1,00 06:38/km 06:29/km 4 136 140 174
4 06:21 26:37 1,00 06:21/km 06:03/km 4 140 143 174
5 06:14 32:51 1,00 06:13/km 05:59/km 4 142 147 174
6 06:11 39:02 1,00 06:11/km 06:02/km 4 142 144 175
7 05:54 44:56 1,00 05:53/km 05:38/km 4 146 152 175
8 05:23 50:19 1,00 05:23/km 05:07/km 4 154 158 176
9 04:41 55:00 1,00 04:41/km 04:17/km 4 165 174 179
10 04:29 59:29 1,00 04:28/km 04:16/km 5 172 178 180

Hoạt động gần đây

Morning Run 29/11/2020 08:21
5,7km Distance
24:43 Time
04:20/km Pace
Morning Run
5,7km Distance
24:44 Time
04:19/km Pace
Giải việt dã tỉnh TT Huế
Evening Run 27/11/2020 20:33
15,2km Distance
01:35:36 Time
06:16/km Pace
Evening Run
Evening Run 27/11/2020 20:33
15,2km Distance
01:36:25 Time
06:19/km Pace
Evening Run
Evening Run 26/11/2020 20:41
12,1km Distance
59:53 Time
04:57/km Pace
Evening Run
Evening Run 26/11/2020 20:41
12,1km Distance
59:54 Time
04:58/km Pace
Evening Run
Evening Run 25/11/2020 20:35
15,0km Distance
01:36:26 Time
06:26/km Pace
Evening Run
Evening Run 25/11/2020 20:35
15,0km Distance
01:38:41 Time
06:33/km Pace
Evening Run
Evening Run 22/11/2020 20:25
15,6km Distance
01:49:38 Time
07:03/km Pace
Evening Run
Evening Run 22/11/2020 20:25
15,3km Distance
01:47:06 Time
06:58/km Pace
Evening Run