|

Night Run

Hoàng Huệ 25/11/2020 21:45
(GMT+07:00) Asia/Bangkok
15,87 km Distance
01:44:37 Time
06:35/km Pace
759 Calories

Information

Timing
Avg Pace 06:35/km
Moving Time 01:44:37
Avg Elapsed Pace 06:38/km
Elapsed Time 01:45:25
Best Pace 03:05/km
Heart Rate
Avg HR 157
Max HR 178
Elevation
Elev Gain -19
Elev Loss -47
Total Elevation Gain 2
Cadence
Avg Run Cadence 180
Temperature
Avg Temp °C

Split Time

KM PACE Elev
1 06:53/km -1
2 06:41/km -18,2
3 06:10/km -5,4
4 06:23/km -0,8
5 06:18/km -0,8
6 06:06/km 0,4
7 06:24/km 0,8
8 06:15/km 0,2
9 06:02/km 0
10 06:26/km 0
11 06:44/km -0,2
12 06:54/km -1,2
13 06:49/km 0
14 07:28/km 0,2
15 06:15/km -1
16 07:36/km 2

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 06:53 06:53 1,00 06:53/km 06:10/km 0 132 153 181
2 06:42 13:35 1,00 06:41/km 03:32/km 0 158 164 179
3 06:10 19:45 1,00 06:10/km 04:03/km 0 159 165 178
4 06:23 26:08 1,00 06:23/km 05:33/km 0 158 163 181
5 06:19 32:27 1,00 06:18/km 04:54/km 0 164 176 182
6 06:06 38:33 1,00 06:06/km 03:05/km 0 162 167 182
7 06:24 44:57 1,00 06:24/km 05:12/km 0 161 172 182
8 06:15 51:12 1,00 06:14/km 04:54/km 0 166 178 181
9 06:02 57:14 1,00 06:02/km 04:54/km 0 164 169 182
10 06:25 01:03:39 1,00 06:24/km 03:52/km 0 162 170 182
11 06:45 01:10:24 1,00 06:44/km 05:33/km 0 156 171 182
12 06:54 01:17:18 1,00 06:53/km 05:57/km 0 153 162 183
13 06:49 01:24:07 1,00 06:49/km 04:54/km 0 156 170 182
14 07:29 01:31:36 1,00 07:28/km 05:12/km 0 150 158 179
15 06:15 01:37:51 1,00 06:14/km 05:03/km 0 158 167 183
16 06:39 01:44:30 0,87 07:36/km 05:03/km 2 151 167 162

Hoạt động gần đây

Evening Run 24/01/2021 18:01
4,3km Distance
26:31 Time
06:06/km Pace
Evening Run
Morning Run 24/01/2021 08:46
3,5km Distance
18:43 Time
05:19/km Pace
Morning Run
Evening Run 20/01/2021 20:27
3,0km Distance
14:55 Time
04:56/km Pace
Evening Run
Evening Run 18/01/2021 19:14
2,0km Distance
09:52 Time
04:52/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 16/01/2021 17:06
3,0km Distance
15:34 Time
05:09/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 13/01/2021 20:37
1,5km Distance
07:46 Time
05:04/km Pace
Evening Run
Evening Activity 13/01/2021 20:05
0,0km Distance
25:05 Time
Pace
Evening Activity
Evening Run 11/01/2021 20:14
2,0km Distance
15:02 Time
07:27/km Pace
Evening Run
Morning Run 10/01/2021 08:08
2,2km Distance
10:17 Time
04:45/km Pace
Morning Run
Morning Run 05/01/2021 05:16
9,7km Distance
01:00:52 Time
06:15/km Pace
Morning Run