|

Evening Run

Mẫn Trần 28/05/2020 20:32
(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
10,06 km Distance
59:05 Time
05:52/km Pace
575 Calories

Information

Timing
Avg Pace 05:50/km
Moving Time 58:47
Avg Elapsed Pace 05:52/km
Elapsed Time 59:05
Best Pace 03:37/km
Heart Rate
Avg HR 141
Max HR 176
Elevation
Elev Gain 5
Elev Loss 1
Total Elevation Gain 2
Cadence
Avg Run Cadence 173
Temperature
Avg Temp 0 °C

MAP

LAPS

LAP TIME CUMULATIVE TIME DISTANCE PACE BEST PACE Elev HR MAX HR CADENCE
1 07:11 07:11 1,00 07:11/km 05:21/km 5 118 136 165
2 06:40 13:51 1,00 06:39/km 06:21/km 4 134 139 172
3 06:29 20:20 1,00 06:29/km 06:08/km 4 134 136 172
4 06:05 26:25 1,00 06:04/km 05:54/km 4 140 144 172
5 06:02 32:27 1,00 06:02/km 05:46/km 4 140 145 173
6 05:53 38:20 1,00 05:52/km 05:46/km 4 142 145 173
7 05:49 44:09 1,00 05:49/km 05:03/km 4 143 151 161
8 05:16 49:25 1,00 05:15/km 05:05/km 4 151 154 174
9 05:00 54:25 1,00 04:59/km 04:49/km 4 156 158 176
10 04:16 58:41 1,00 04:15/km 03:37/km 4 167 176 184

Hoạt động gần đây

Morning Run 29/11/2020 08:21
5,7km Distance
24:43 Time
04:20/km Pace
Morning Run
5,7km Distance
24:44 Time
04:19/km Pace
Giải việt dã tỉnh TT Huế
Evening Run 27/11/2020 20:33
15,2km Distance
01:36:25 Time
06:19/km Pace
Evening Run
Evening Run 27/11/2020 20:33
15,2km Distance
01:35:36 Time
06:16/km Pace
Evening Run
Evening Run 26/11/2020 20:41
12,1km Distance
59:53 Time
04:57/km Pace
Evening Run
Evening Run 26/11/2020 20:41
12,1km Distance
59:54 Time
04:58/km Pace
Evening Run
Evening Run 25/11/2020 20:35
15,0km Distance
01:38:41 Time
06:33/km Pace
Evening Run
Evening Run 25/11/2020 20:35
15,0km Distance
01:36:26 Time
06:26/km Pace
Evening Run
Evening Run 22/11/2020 20:25
15,6km Distance
01:49:38 Time
07:03/km Pace
Evening Run
Evening Run 22/11/2020 20:25
15,3km Distance
01:47:06 Time
06:58/km Pace
Evening Run