Hoạt động 2022 Challenge

Morning Run
everyone
4,2km
Distance
46:16
Time
10:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Winning forever
everyone
3,6km
Distance
22:07
Time
06:11/km
Pace
0
Calories
Winning forever
Pham Tuan Nam
06/12/2022 08:36
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
01:14:06
Time
10:26/km
Pace
455
Calories
Morning Run
Minh Kao
06/12/2022 08:54
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
15:37
Time
08:51/km
Pace
152
Calories
Morning Run
Mộc Coffee
29/03/2022 19:10
Evening Run
everyone
0,5km
Distance
19:14
Time
37:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Mộc Coffee
01/04/2022 07:57
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
05:27
Time
10:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Mộc Coffee
05/04/2022 20:23
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
10:33
Time
09:44/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Mộc Coffee
16/05/2022 05:14
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
45:22
Time
10:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Mộc Coffee
17/05/2022 17:56
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
40:19
Time
09:08/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Mộc Coffee
18/05/2022 05:09
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
54:20
Time
08:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Mộc Coffee
17/07/2022 16:00
Afternoon Run
everyone
9,5km
Distance
01:31:44
Time
09:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Mộc Coffee
18/07/2022 17:57
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
54:16
Time
08:48/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Mộc Coffee
22/07/2022 16:21
Evening Run
everyone
9,8km
Distance
01:50:22
Time
11:16/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Mộc Coffee
23/07/2022 16:17
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
01:44:16
Time
11:34/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Mộc Coffee
05/11/2022 05:27
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
01:13:15
Time
09:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Mộc Coffee
10/11/2022 17:03
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:14
Time
08:35/km
Pace
0
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Mộc Coffee
05/12/2022 17:28
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
31:44
Time
08:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Mộc Coffee
06/12/2022 05:09
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
01:10:53
Time
11:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
A2S-Ho`aNS
06/12/2022 05:41
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
46:52
Time
09:42/km
Pace
285
Calories
Morning Run
Minh Kao
06/12/2022 07:46
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
21:45
Time
10:33/km
Pace
174
Calories
Morning Run