Hoạt động 2022 Challenge

Nguyễn Minh Lâm
31/12/2022 03:02
Night Run
everyone
31,1km
Distance
02:47:29
Time
05:22/km
Pace
1929
Calories
Night Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
31/12/2022 03:02
Morning Run
everyone
31,1km
Distance
02:47:30
Time
05:22/km
Pace
1929
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
30/12/2022 05:11
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
48:08
Time
04:48/km
Pace
601
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
30/12/2022 05:11
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
48:09
Time
04:48/km
Pace
601
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
29/12/2022 18:33
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
05:00
Time
04:26/km
Pace
67
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
29/12/2022 18:33
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
05:01
Time
04:26/km
Pace
67
Calories
Evening Run
Nguyễn Minh Lâm
29/12/2022 05:08
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
24:28
Time
04:45/km
Pace
311
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
29/12/2022 05:08
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
24:29
Time
04:46/km
Pace
311
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
28/12/2022 18:01
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
04:46
Time
04:17/km
Pace
65
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
28/12/2022 18:01
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
04:50
Time
04:20/km
Pace
65
Calories
Evening Run
Nguyễn Minh Lâm
27/12/2022 05:16
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
28:31
Time
05:32/km
Pace
311
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
27/12/2022 05:16
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
28:30
Time
05:32/km
Pace
311
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
26/12/2022 17:59
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
04:59
Time
04:28/km
Pace
65
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
26/12/2022 17:59
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
04:59
Time
04:28/km
Pace
65
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Minh Lâm
26/12/2022 05:02
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
26:17
Time
05:08/km
Pace
294
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
26/12/2022 05:02
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
26:16
Time
05:08/km
Pace
294
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
25/12/2022 06:45
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
38:28
Time
03:58/km
Pace
571
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
25/12/2022 06:45
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
38:46
Time
04:00/km
Pace
571
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
25/12/2022 06:05
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
08:51
Time
06:38/km
Pace
95
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Minh Lâm
25/12/2022 06:05
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
09:44
Time
07:16/km
Pace
95
Calories
Morning Run