Hoạt động 2022 Challenge

Hoàng Việt
30/12/2022 06:13
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
23:53
Time
07:56/km
Pace
181
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Việt
30/12/2022 06:13
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
23:53
Time
07:56/km
Pace
181
Calories
Morning Run
Hoàng Việt
28/12/2022 14:07
Afternoon Run
everyone
22,2km
Distance
01:32:49
Time
04:10/km
Pace
1312
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Việt
28/12/2022 14:07
Afternoon Run
everyone
22,2km
Distance
01:32:48
Time
04:10/km
Pace
1312
Calories
Afternoon Run
Hoàng Việt
26/12/2022 14:00
Afternoon Run
everyone
22,2km
Distance
01:41:18
Time
04:33/km
Pace
1317
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Việt
26/12/2022 14:00
Afternoon Run
everyone
22,2km
Distance
01:41:18
Time
04:33/km
Pace
1317
Calories
Afternoon Run
Hoàng Việt
24/12/2022 07:23
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
22:19
Time
05:57/km
Pace
204
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Việt
24/12/2022 07:23
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
22:19
Time
05:57/km
Pace
204
Calories
Morning Run
Hoàng Việt
24/12/2022 06:34
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
24:35
Time
07:30/km
Pace
222
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Việt
24/12/2022 06:34
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
24:35
Time
07:30/km
Pace
222
Calories
Morning Run
Hoàng Việt
21/12/2022 14:53
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
50:49
Time
05:04/km
Pace
602
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Việt
21/12/2022 14:53
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
50:50
Time
05:04/km
Pace
602
Calories
Afternoon Run
Hoàng Việt
20/12/2022 05:29
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
51:47
Time
05:07/km
Pace
611
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Việt
20/12/2022 05:29
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
52:21
Time
05:10/km
Pace
611
Calories
Morning Run
Hoàng Việt
17/12/2022 16:01
Afternoon Run
everyone
12,8km
Distance
01:04:20
Time
05:00/km
Pace
808
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Việt
17/12/2022 16:01
Afternoon Run
everyone
12,8km
Distance
01:05:17
Time
05:04/km
Pace
808
Calories
Afternoon Run
Hoàng Việt
17/12/2022 15:01
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
56:31
Time
04:39/km
Pace
732
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Việt
17/12/2022 15:01
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
56:31
Time
04:39/km
Pace
732
Calories
Afternoon Run
Hoàng Việt
16/12/2022 05:46
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
46:08
Time
05:25/km
Pace
524
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Hoàng Việt
16/12/2022 05:46
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
46:09
Time
05:25/km
Pace
524
Calories
Morning Run