Hoạt động 2022 Challenge

Chu Minh Hai
28/12/2022 16:55
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
17:16
Time
04:12/km
Pace
177
Calories
Afternoon Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Chu Minh Hai
29/12/2022 16:04
Afternoon Run
everyone
15,3km
Distance
01:22:18
Time
05:22/km
Pace
974
Calories
Afternoon Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Chu Minh Hai
27/12/2022 17:15
Afternoon Run
everyone
14,1km
Distance
01:07:57
Time
04:50/km
Pace
879
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
26/12/2022 18:13
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
31:18
Time
05:08/km
Pace
295
Calories
Evening Run
Chu Minh Hai
24/12/2022 15:42
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:13:48
Time
06:20/km
Pace
1436
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
22/12/2022 16:47
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
52:33
Time
04:44/km
Pace
584
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
21/12/2022 19:06
Chúc mừng SN con gái
everyone
22,1km
Distance
01:52:20
Time
05:04/km
Pace
1738
Calories
Chúc mừng SN con gái
Nhập tay
Chu Minh Hai
20/12/2022 16:26
Afternoon Run
everyone
16,2km
Distance
01:18:09
Time
04:50/km
Pace
1001
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
19/12/2022 18:19
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
27:26
Time
04:30/km
Pace
332
Calories
Evening Run
Chu Minh Hai
18/12/2022 15:02
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
52:32
Time
05:05/km
Pace
644
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
17/12/2022 14:47
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:42:40
Time
06:34/km
Pace
1301
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
15/12/2022 17:58
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
36:02
Time
05:06/km
Pace
459
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
14/12/2022 16:26
Afternoon Run- Có sức chiến đấu.Haiz
everyone
16,1km
Distance
01:16:14
Time
04:44/km
Pace
1002
Calories
Afternoon Run- Có sức chiến đấu.Haiz
Chu Minh Hai
12/12/2022 18:32
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
31:00
Time
04:21/km
Pace
356
Calories
Evening Run
Chu Minh Hai
11/12/2022 14:53
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:20:56
Time
05:20/km
Pace
991
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
10/12/2022 15:27
Afternoon Run
everyone
11,3km
Distance
01:10:10
Time
06:12/km
Pace
741
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
07/12/2022 17:24
Afternoon Run
everyone
8,1km
Distance
40:48
Time
05:03/km
Pace
571
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
06/12/2022 16:05
Afternoon Run
everyone
15,1km
Distance
01:12:04
Time
04:47/km
Pace
926
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
05/12/2022 17:16
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
47:13
Time
07:48/km
Pace
308
Calories
Afternoon Run
Chu Minh Hai
04/12/2022 14:49
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:15:27
Time
06:46/km
Pace
785
Calories
Afternoon Run