Hoạt động 2022 Challenge

Đào Bá Tuân
31/12/2022 07:00
Kết thúc 2022 bằng chiếc FM fun run ❤️
everyone
43,2km
Distance
03:48:46
Time
05:17/km
Pace
2479
Calories
Kết thúc 2022 bằng chiếc FM fun run ❤️
Đào Bá Tuân
30/12/2022 05:30
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:00:00
Time
05:20/km
Pace
643
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
29/12/2022 05:27
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:01:08
Time
05:26/km
Pace
645
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
28/12/2022 05:25
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:01:05
Time
04:59/km
Pace
707
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
27/12/2022 05:30
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
56:41
Time
05:35/km
Pace
583
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
26/12/2022 05:30
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
59:32
Time
05:29/km
Pace
619
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
25/12/2022 05:07
Morning Run
everyone
33,3km
Distance
02:24:57
Time
04:20/km
Pace
1969
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
24/12/2022 05:29
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:11:37
Time
04:46/km
Pace
891
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
23/12/2022 05:20
Morning Run
everyone
15,5km
Distance
01:13:55
Time
04:45/km
Pace
901
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
22/12/2022 05:42
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
49:34
Time
04:50/km
Pace
605
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
21/12/2022 05:29
Morning Run
everyone
14,5km
Distance
01:05:36
Time
04:31/km
Pace
870
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
20/12/2022 05:48
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
51:24
Time
04:59/km
Pace
603
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
19/12/2022 05:43
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
03:30
Time
05:19/km
Pace
39
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đào Bá Tuân
19/12/2022 05:48
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
52:03
Time
05:12/km
Pace
583
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
18/12/2022 04:48
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
03:05
Time
06:42/km
Pace
27
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đào Bá Tuân
18/12/2022 04:53
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:28:30
Time
04:09/km
Pace
1283
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
17/12/2022 05:47
Morning Run
everyone
14,2km
Distance
01:16:11
Time
05:22/km
Pace
820
Calories
Morning Run
Đào Bá Tuân
17/12/2022 05:41
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
03:17
Time
06:01/km
Pace
39
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đào Bá Tuân
16/12/2022 05:29
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
03:56
Time
05:31/km
Pace
41
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Đào Bá Tuân
16/12/2022 05:35
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
01:00:16
Time
05:03/km
Pace
696
Calories
Morning Run