Hoạt động 2022 Challenge

Phạm Sơn Kiên
31/12/2022 17:38
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
39:20
Time
05:33/km
Pace
392
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
30/12/2022 07:04
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
18:06
Time
05:36/km
Pace
171
Calories
Morning Run
Phạm Sơn Kiên
29/12/2022 07:10
Hữu Lý Interval
everyone
6,2km
Distance
35:27
Time
05:43/km
Pace
356
Calories
Hữu Lý Interval
Phạm Sơn Kiên
29/12/2022 06:56
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
12:50
Time
05:42/km
Pace
121
Calories
Morning Run
Phạm Sơn Kiên
29/12/2022 06:11
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
36:17
Time
05:33/km
Pace
315
Calories
Morning Run
Phạm Sơn Kiên
29/12/2022 05:55
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
10:30
Time
05:12/km
Pace
104
Calories
Morning Run
Phạm Sơn Kiên
28/12/2022 18:07
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
25:38
Time
05:06/km
Pace
275
Calories
Evening Run
Phạm Sơn Kiên
28/12/2022 06:59
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
30:38
Time
05:50/km
Pace
286
Calories
Morning Run
Phạm Sơn Kiên
27/12/2022 17:45
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
04:52
Time
04:48/km
Pace
45
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
27/12/2022 18:47
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
06:06
Time
06:02/km
Pace
64
Calories
Evening Run
Phạm Sơn Kiên
27/12/2022 17:54
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
52:51
Time
04:24/km
Pace
626
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
26/12/2022 17:52
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
28:04
Time
05:25/km
Pace
283
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
25/12/2022 17:43
Afternoon Run
everyone
18,1km
Distance
01:32:21
Time
05:05/km
Pace
1086
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
24/12/2022 17:48
Afternoon Run
everyone
4,7km
Distance
29:04
Time
06:09/km
Pace
230
Calories
Afternoon Run
Phạm Sơn Kiên
22/12/2022 18:42
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
09:00
Time
04:24/km
Pace
91
Calories
Evening Run
Phạm Sơn Kiên
22/12/2022 06:24
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
14:10
Time
12:06/km
Pace
108
Calories
Morning Run
Phạm Sơn Kiên
22/12/2022 05:56
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
21:42
Time
05:17/km
Pace
227
Calories
Morning Run
Phạm Sơn Kiên
22/12/2022 05:43
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
10:19
Time
05:07/km
Pace
112
Calories
Morning Run
Phạm Sơn Kiên
21/12/2022 19:41
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
00:17
Time
03:50/km
Pace
5
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Phạm Sơn Kiên
21/12/2022 06:24
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
35:21
Time
06:47/km
Pace
336
Calories
Morning Run