Hoạt động 2022 Challenge

Rước dâu ngày cuối năm
everyone
31,1km
Distance
03:03:36
Time
05:53/km
Pace
2156
Calories
Rước dâu ngày cuối năm
Afternoon Run
everyone
8,8km
Distance
01:01:34
Time
06:59/km
Pace
583
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
40:02
Time
07:34/km
Pace
357
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
45:03
Time
06:54/km
Pace
424
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
14:56
Time
05:44/km
Pace
156
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
45:11
Time
05:32/km
Pace
526
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
46:30
Time
04:38/km
Pace
657
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
14:28
Time
07:44/km
Pace
129
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
18:50
Time
08:33/km
Pace
156
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:28
Time
06:38/km
Pace
323
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
46:59
Time
08:59/km
Pace
347
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
57:53
Time
05:42/km
Pace
683
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,7km
Distance
37:54
Time
08:01/km
Pace
301
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:09:50
Time
06:58/km
Pace
645
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
36:36
Time
06:48/km
Pace
346
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
21:21
Time
08:09/km
Pace
169
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
18,1km
Distance
02:18:14
Time
07:37/km
Pace
1233
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:12:28
Time
06:54/km
Pace
695
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
13,3km
Distance
01:09:36
Time
05:14/km
Pace
865
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
52:14
Time
05:13/km
Pace
649
Calories
Afternoon Run