Hoạt động 2022 Challenge

Lưu Thế Quang
31/12/2022 05:35
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
59:56
Time
04:52/km
Pace
753
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
30/12/2022 17:40
Afternoon Run
everyone
8,4km
Distance
45:36
Time
05:26/km
Pace
527
Calories
Afternoon Run
Lưu Thế Quang
29/12/2022 05:15
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
47:30
Time
05:40/km
Pace
499
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
28/12/2022 05:06
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
49:38
Time
04:52/km
Pace
614
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
27/12/2022 05:19
Run theo quán tính
everyone
8,4km
Distance
41:34
Time
04:57/km
Pace
502
Calories
Run theo quán tính
Lưu Thế Quang
26/12/2022 17:35
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
54:00
Time
05:18/km
Pace
629
Calories
Afternoon Run
Lưu Thế Quang
25/12/2022 17:08
Afternoon Run
everyone
3,8km
Distance
20:09
Time
05:19/km
Pace
233
Calories
Afternoon Run
Lưu Thế Quang
24/12/2022 05:50
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:06:20
Time
05:30/km
Pace
737
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
23/12/2022 05:22
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
46:41
Time
05:38/km
Pace
507
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
22/12/2022 05:10
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
51:59
Time
05:01/km
Pace
635
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
21/12/2022 17:58
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
53:25
Time
05:15/km
Pace
638
Calories
Afternoon Run
Lưu Thế Quang
20/12/2022 17:57
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
50:18
Time
04:54/km
Pace
656
Calories
Afternoon Run
Lưu Thế Quang
18/12/2022 05:45
Zone 2
everyone
11,5km
Distance
01:06:12
Time
05:44/km
Pace
667
Calories
Zone 2
Lưu Thế Quang
17/12/2022 06:28
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
48:08
Time
05:57/km
Pace
498
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
16/12/2022 05:30
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
32:25
Time
05:42/km
Pace
358
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
15/12/2022 05:42
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
19:28
Time
05:50/km
Pace
203
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
13/12/2022 05:20
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
35:50
Time
06:11/km
Pace
351
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
12/12/2022 05:47
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
14:32
Time
06:43/km
Pace
133
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
11/12/2022 04:15
Morning Run
everyone
21,6km
Distance
01:31:25
Time
04:14/km
Pace
1326
Calories
Morning Run
Lưu Thế Quang
10/12/2022 21:29
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:24
Time

Pace
0
Calories
Night Run
Pace tối thiểu không hợp lệ