Hoạt động 2022 Challenge

Pham Tuan Nam
31/12/2022 18:55
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
15:47
Time
12:02/km
Pace
80
Calories
Evening Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Pham Tuan Nam
31/12/2022 18:55
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
16:29
Time
12:34/km
Pace
80
Calories
Evening Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Pham Tuan Nam
16/12/2022 07:30
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
17:06
Time
10:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham Tuan Nam
16/12/2022 19:59
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
23:34
Time
11:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham Tuan Nam
31/12/2022 07:41
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
01:26:56
Time
12:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham Tuan Nam
31/12/2022 07:41
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
01:33:27
Time
13:20/km
Pace
430
Calories
Morning Run
Pham Tuan Nam
30/12/2022 05:09
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
46:21
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham Tuan Nam
30/12/2022 05:09
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
46:25
Time
06:39/km
Pace
518
Calories
Morning Run
Pham Tuan Nam
29/12/2022 05:10
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:05
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham Tuan Nam
29/12/2022 05:10
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:05
Time
05:59/km
Pace
752
Calories
Morning Run
Pham Tuan Nam
28/12/2022 20:25
Evening Run
everyone
5,9km
Distance
01:17:29
Time
13:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham Tuan Nam
28/12/2022 20:25
Evening Run
everyone
5,9km
Distance
01:17:30
Time
13:06/km
Pace
371
Calories
Evening Run
Pham Tuan Nam
27/12/2022 15:59
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
01:27:53
Time
12:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham Tuan Nam
27/12/2022 15:59
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
01:28:17
Time
12:12/km
Pace
430
Calories
Afternoon Run
Pham Tuan Nam
26/12/2022 07:33
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
16:21
Time
11:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham Tuan Nam
26/12/2022 07:33
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
18:27
Time
13:03/km
Pace
94
Calories
Morning Run
Pham Tuan Nam
25/12/2022 18:59
Evening Run
everyone
9,8km
Distance
01:44:44
Time
10:41/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham Tuan Nam
25/12/2022 18:59
Evening Run
everyone
9,8km
Distance
01:45:04
Time
10:43/km
Pace
299
Calories
Evening Run
Pham Tuan Nam
25/12/2022 08:35
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
43:06
Time
08:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Pham Tuan Nam
25/12/2022 08:35
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
46:30
Time
09:15/km
Pace
254
Calories
Morning Run