Hoạt động 2022 Challenge

Vũ Đức Thanh
31/12/2022 06:51
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
53:54
Time
05:22/km
Pace
665
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
28/12/2022 19:06
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
07:14
Time
05:47/km
Pace
82
Calories
Evening Run
Vũ Đức Thanh
28/12/2022 18:07
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
58:00
Time
05:17/km
Pace
701
Calories
Evening Run
Vũ Đức Thanh
27/12/2022 20:42
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
29:40
Time
05:54/km
Pace
331
Calories
Evening Run
Vũ Đức Thanh
25/12/2022 09:03
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:53:55
Time
05:23/km
Pace
1421
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
24/12/2022 05:05
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
55:16
Time
06:02/km
Pace
587
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
23/12/2022 04:19
Morning Run
everyone
14,4km
Distance
01:13:24
Time
05:05/km
Pace
957
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
22/12/2022 17:42
Afternoon Run
everyone
13,3km
Distance
01:11:07
Time
05:21/km
Pace
874
Calories
Afternoon Run
Vũ Đức Thanh
20/12/2022 04:27
Morning Run
everyone
13,5km
Distance
01:17:07
Time
05:42/km
Pace
889
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
18/12/2022 05:36
Morning Run
everyone
25,7km
Distance
02:23:28
Time
05:34/km
Pace
1653
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
16/12/2022 04:23
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:17:38
Time
05:08/km
Pace
956
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
15/12/2022 04:48
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:02:23
Time
05:55/km
Pace
694
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
14/12/2022 04:44
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:06:05
Time
05:30/km
Pace
793
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
13/12/2022 04:45
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:07:24
Time
05:35/km
Pace
767
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
11/12/2022 04:56
Morning Run
everyone
28,0km
Distance
02:35:06
Time
05:32/km
Pace
1701
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
09/12/2022 04:40
Morning Run - Warmup
everyone
1,0km
Distance
05:45
Time
05:41/km
Pace
60
Calories
Morning Run - Warmup
Vũ Đức Thanh
09/12/2022 04:46
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:02:16
Time
05:37/km
Pace
696
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
08/12/2022 04:37
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
58:23
Time
05:49/km
Pace
654
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
06/12/2022 04:48
Morning Run
everyone
14,1km
Distance
01:09:09
Time
04:53/km
Pace
904
Calories
Morning Run
Vũ Đức Thanh
06/12/2022 04:36
Morning Run - Warmup
everyone
2,0km
Distance
11:53
Time
05:54/km
Pace
129
Calories
Morning Run - Warmup