Hoạt động 2022 Challenge

Afternoon Walk
everyone
3,0km
Distance
42:27
Time
14:09/km
Pace
187
Calories
Afternoon Walk
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Walk
everyone
3,0km
Distance
42:50
Time
14:16/km
Pace
187
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
45:56
Time
05:59/km
Pace
463
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
45:57
Time
05:59/km
Pace
463
Calories
Morning Run
Afternoon Walk
everyone
4,4km
Distance
43:39
Time
09:58/km
Pace
253
Calories
Afternoon Walk
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Walk
everyone
4,4km
Distance
43:38
Time
09:58/km
Pace
253
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Run
everyone
2,9km
Distance
17:06
Time
05:50/km
Pace
168
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
2,9km
Distance
17:07
Time
05:50/km
Pace
168
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
32:42
Time
05:53/km
Pace
351
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
32:41
Time
05:53/km
Pace
351
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
20:01
Time
06:01/km
Pace
192
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
20:00
Time
06:00/km
Pace
192
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
1,7km
Distance
23:33
Time
13:45/km
Pace
129
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,7km
Distance
33:49
Time
19:43/km
Pace
129
Calories
Afternoon Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
3,9km
Distance
23:10
Time
05:54/km
Pace
218
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
3,9km
Distance
23:11
Time
05:54/km
Pace
218
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
32:50
Time
05:54/km
Pace
331
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
32:50
Time
05:54/km
Pace
331
Calories
Morning Run
Course à pied le soir
everyone
2,6km
Distance
22:43
Time
08:50/km
Pace
203
Calories
Course à pied le soir
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
47:20
Time
06:00/km
Pace
469
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản