Hoạt động 2022 Challenge

Đỗ Văn Huấn
29/12/2022 05:19
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:09
Time
06:12/km
Pace
740
Calories
Morning Run
Đỗ Văn Huấn
28/12/2022 05:34
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
49:13
Time
06:59/km
Pace
512
Calories
Morning Run
Đỗ Văn Huấn
27/12/2022 05:35
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
54:21
Time
06:54/km
Pace
572
Calories
Morning Run
Đỗ Văn Huấn
25/12/2022 19:34
Evening Run
everyone
3,2km
Distance
38:17
Time
12:02/km
Pace
200
Calories
Evening Run
Đỗ Văn Huấn
24/12/2022 19:44
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
17:41
Time
05:47/km
Pace
204
Calories
Evening Run
Đỗ Văn Huấn
24/12/2022 05:44
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:05:44
Time
06:24/km
Pace
749
Calories
Morning Run
Đỗ Văn Huấn
23/12/2022 17:49
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
46:20
Time
09:04/km
Pace
408
Calories
Afternoon Run
Đỗ Văn Huấn
22/12/2022 17:56
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
46:25
Time
06:31/km
Pace
524
Calories
Afternoon Run
Đỗ Văn Huấn
20/12/2022 20:22
Evening Run
everyone
17,1km
Distance
01:32:20
Time
05:24/km
Pace
944
Calories
Evening Run
Đỗ Văn Huấn
19/12/2022 21:24
Night Run
everyone
16,0km
Distance
01:36:51
Time
06:02/km
Pace
770
Calories
Night Run
Đỗ Văn Huấn
18/12/2022 20:43
Evening Run
everyone
6,8km
Distance
38:05
Time
05:34/km
Pace
796
Calories
Evening Run
Đỗ Văn Huấn
17/12/2022 18:08
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
13:53
Time
10:32/km
Pace
81
Calories
Evening Run
Đỗ Văn Huấn
17/12/2022 05:40
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
40:22
Time
05:44/km
Pace
519
Calories
Morning Run
Đỗ Văn Huấn
15/12/2022 18:18
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:22:51
Time
08:15/km
Pace
722
Calories
Evening Run
Đỗ Văn Huấn
14/12/2022 17:52
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
01:24:39
Time
07:39/km
Pace
798
Calories
Afternoon Run
Đỗ Văn Huấn
13/12/2022 20:40
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
31:32
Time
05:40/km
Pace
394
Calories
Evening Run
Đỗ Văn Huấn
13/12/2022 06:36
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
39:02
Time
05:32/km
Pace
510
Calories
Morning Run
Đỗ Văn Huấn
12/12/2022 19:17
Evening Run
everyone
7,4km
Distance
41:58
Time
05:41/km
Pace
541
Calories
Evening Run
Đỗ Văn Huấn
11/12/2022 16:33
Afternoon Run
everyone
11,9km
Distance
01:19:06
Time
06:38/km
Pace
863
Calories
Afternoon Run
Đỗ Văn Huấn
10/12/2022 20:30
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
43:53
Time
12:06/km
Pace
233
Calories
Evening Run