Hoạt động 2022 Challenge

Evening Run
everyone
1,2km
Distance
06:44
Time
05:28/km
Pace
75
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
06:44
Time
05:28/km
Pace
75
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,3km
Distance
01:01:21
Time
04:58/km
Pace
915
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
13,5km
Distance
01:08:23
Time
05:04/km
Pace
784
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
13,5km
Distance
01:08:24
Time
05:04/km
Pace
784
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
49:11
Time
04:51/km
Pace
580
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
49:10
Time
04:51/km
Pace
580
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
51:19
Time
05:04/km
Pace
579
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
51:19
Time
05:04/km
Pace
579
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
54:37
Time
04:54/km
Pace
655
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
54:37
Time
04:54/km
Pace
655
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
51:16
Time
04:57/km
Pace
767
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
35:57
Time
05:23/km
Pace
381
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
20:25
Time
11:24/km
Pace
99
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
35:58
Time
05:23/km
Pace
381
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
20:26
Time
11:24/km
Pace
99
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
20,1km
Distance
01:35:42
Time
04:45/km
Pace
1250
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
20,1km
Distance
01:35:42
Time
04:45/km
Pace
1250
Calories
Afternoon Run
Lunch Walk
everyone
1,7km
Distance
18:49
Time
11:11/km
Pace
91
Calories
Lunch Walk
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Lunch Walk
everyone
1,7km
Distance
19:01
Time
11:18/km
Pace
91
Calories
Lunch Walk