Hoạt động 2022 Challenge

Lê Văn Thuyên
23/12/2022 06:59
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
12:49
Time
11:37/km
Pace
62
Calories
Morning Run
Lê Văn Thuyên
22/12/2022 17:20
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
51:49
Time
06:04/km
Pace
561
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Thuyên
22/12/2022 06:24
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
36:43
Time
12:08/km
Pace
162
Calories
Morning Run
Lê Văn Thuyên
21/12/2022 05:09
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
44:22
Time
12:40/km
Pace
182
Calories
Morning Run
Lê Văn Thuyên
20/12/2022 18:08
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
13:27
Time
11:35/km
Pace
61
Calories
Evening Run
Lê Văn Thuyên
19/12/2022 17:56
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
38:21
Time
05:27/km
Pace
441
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Thuyên
17/12/2022 16:42
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
58:45
Time
11:30/km
Pace
285
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Thuyên
16/12/2022 17:18
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
52:04
Time
07:08/km
Pace
487
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Thuyên
16/12/2022 07:00
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
15:03
Time
10:42/km
Pace
88
Calories
Morning Run
Lê Văn Thuyên
15/12/2022 17:51
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
36:58
Time
06:33/km
Pace
409
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Thuyên
15/12/2022 06:32
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
34:15
Time
13:27/km
Pace
138
Calories
Morning Run
Lê Văn Thuyên
11/12/2022 15:52
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
49:04
Time
06:54/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Thuyên
10/12/2022 16:16
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
41:02
Time
07:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Thuyên
08/12/2022 06:18
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
45:33
Time
13:00/km
Pace
195
Calories
Morning Run
Lê Văn Thuyên
06/12/2022 17:56
Afternoon Run
everyone
3,3km
Distance
26:18
Time
08:05/km
Pace
202
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Thuyên
06/12/2022 06:17
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
43:08
Time
13:04/km
Pace
174
Calories
Morning Run
Lê Văn Thuyên
05/12/2022 17:59
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
34:16
Time
10:01/km
Pace
213
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Thuyên
04/12/2022 05:18
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
01:04:14
Time
09:48/km
Pace
341
Calories
Morning Run
Lê Văn Thuyên
03/12/2022 05:11
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
54:01
Time
08:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lê Văn Thuyên
02/12/2022 06:45
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
19:48
Time
12:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run