Hoạt động 2022 Challenge

NguyễnChung14
31/12/2022 04:33
Chốt lòng rán năm 2022
everyone
31,1km
Distance
02:48:15
Time
05:24/km
Pace
2025
Calories
Chốt lòng rán năm 2022
NguyễnChung14
27/12/2022 05:20
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
51:30
Time
05:05/km
Pace
653
Calories
Morning Run
NguyễnChung14
25/12/2022 05:30
Thành cổ Vinh Quảng Trường Hồ Chí Minh
everyone
18,2km
Distance
01:29:02
Time
04:53/km
Pace
1100
Calories
Thành cổ Vinh 
Quảng Trường Hồ Chí Minh
NguyễnChung14
23/12/2022 05:33
Vientiane - Lao
everyone
16,0km
Distance
01:22:17
Time
05:08/km
Pace
1026
Calories
Vientiane - Lao
NguyễnChung14
21/12/2022 17:22
Phố Châu - Hà Tĩnh
everyone
5,7km
Distance
29:39
Time
05:13/km
Pace
458
Calories
Phố Châu - Hà Tĩnh
NguyễnChung14
21/12/2022 05:00
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
12:57
Time
05:31/km
Pace
184
Calories
Morning Run
NguyễnChung14
20/12/2022 04:30
Ngày 20 tháng 12
everyone
20,1km
Distance
01:43:44
Time
05:09/km
Pace
1335
Calories
Ngày 20 tháng 12
NguyễnChung14
19/12/2022 17:07
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
37:39
Time
05:55/km
Pace
499
Calories
Afternoon Run
NguyễnChung14
18/12/2022 08:02
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
36:04
Time
03:53/km
Pace
571
Calories
Morning Run
NguyễnChung14
18/12/2022 07:24
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
11:09
Time
03:37/km
Pace
180
Calories
Morning Run
NguyễnChung14
17/12/2022 05:00
FIGO 1 YEAH
everyone
17,1km
Distance
01:27:04
Time
05:05/km
Pace
1112
Calories
FIGO 1 YEAH
NguyễnChung14
16/12/2022 17:35
Evening Run
everyone
5,8km
Distance
35:51
Time
06:08/km
Pace
454
Calories
Evening Run
NguyễnChung14
16/12/2022 06:26
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
30:49
Time
05:13/km
Pace
460
Calories
Morning Run
NguyễnChung14
14/12/2022 06:29
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
13:47
Time
05:36/km
Pace
193
Calories
Morning Run
NguyễnChung14
13/12/2022 17:40
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
28:37
Time
06:05/km
Pace
365
Calories
Evening Run
NguyễnChung14
12/12/2022 21:18
Night Run
everyone
1,6km
Distance
10:12
Time
06:17/km
Pace
128
Calories
Night Run
NguyễnChung14
12/12/2022 20:52
Night Run
everyone
4,0km
Distance
26:00
Time
06:29/km
Pace
310
Calories
Night Run
NguyễnChung14
12/12/2022 16:45
Afternoon Run
everyone
24,1km
Distance
02:00:28
Time
04:59/km
Pace
1549
Calories
Afternoon Run
NguyễnChung14
12/12/2022 12:19
Lunch Run
everyone
5,0km
Distance
26:41
Time
05:21/km
Pace
387
Calories
Lunch Run
Workout đã bị xóa
NguyễnChung14
12/12/2022 04:40
Morning Run
everyone
25,2km
Distance
02:01:49
Time
04:49/km
Pace
1748
Calories
Morning Run