Hoạt động 2022 Challenge

Vũ Việt Khoa
30/12/2022 06:29
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
31:05
Time
04:39/km
Pace
440
Calories
Morning Run
Vũ Việt Khoa
25/12/2022 06:43
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
47:56
Time
04:47/km
Pace
633
Calories
Morning Run
Vũ Việt Khoa
22/12/2022 19:08
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
44:39
Time
04:27/km
Pace
649
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
22/12/2022 19:54
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
08:48
Time
07:06/km
Pace
106
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
21/12/2022 19:15
Evening Run
everyone
10,3km
Distance
55:37
Time
05:25/km
Pace
690
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
19/12/2022 19:28
Evening Run
everyone
11,3km
Distance
01:06:58
Time
05:56/km
Pace
769
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
17/12/2022 17:41
Afternoon Run
everyone
21,0km
Distance
01:41:20
Time
04:49/km
Pace
1389
Calories
Afternoon Run
Vũ Việt Khoa
14/12/2022 19:40
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
01:09:49
Time
06:20/km
Pace
775
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
10/12/2022 08:44
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
39:14
Time
04:23/km
Pace
562
Calories
Morning Run
Vũ Việt Khoa
08/12/2022 19:11
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
34:13
Time
04:49/km
Pace
461
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
06/12/2022 19:00
Evening Run
everyone
11,1km
Distance
55:08
Time
04:59/km
Pace
734
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
05/12/2022 19:49
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
09:06
Time
08:01/km
Pace
103
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
05/12/2022 19:01
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
46:38
Time
04:39/km
Pace
619
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
30/11/2022 19:28
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
25:39
Time
05:04/km
Pace
337
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
30/11/2022 20:10
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
09:42
Time
04:49/km
Pace
130
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
27/11/2022 02:00
Night Run
everyone
21,4km
Distance
01:52:11
Time
05:15/km
Pace
1471
Calories
Night Run
Vũ Việt Khoa
23/11/2022 19:15
Evening Run
everyone
16,5km
Distance
01:42:25
Time
06:12/km
Pace
1144
Calories
Evening Run
Vũ Việt Khoa
22/11/2022 17:45
Afternoon Run
everyone
16,6km
Distance
01:22:39
Time
04:58/km
Pace
1097
Calories
Afternoon Run
Vũ Việt Khoa
20/11/2022 17:52
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
35:14
Time
05:51/km
Pace
400
Calories
Afternoon Run
Vũ Việt Khoa
19/11/2022 05:02
Morning Run
everyone
18,2km
Distance
01:49:03
Time
06:00/km
Pace
1246
Calories
Morning Run