Hoạt động 2022 Challenge

NHAT THANH NGUYEN
31/12/2022 07:05
Morning Trail Run
everyone
39,0km
Distance
05:33:41
Time
08:33/km
Pace
2633
Calories
Morning Trail Run
NHAT THANH NGUYEN
28/12/2022 16:37
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:26
Time
05:57/km
Pace
779
Calories
Afternoon Run
NHAT THANH NGUYEN
27/12/2022 19:02
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
54:12
Time
05:24/km
Pace
720
Calories
Evening Run
NHAT THANH NGUYEN
25/12/2022 17:06
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:07:13
Time
05:34/km
Pace
922
Calories
Afternoon Run
NHAT THANH NGUYEN
24/12/2022 16:03
Afternoon Run
everyone
30,0km
Distance
02:45:51
Time
05:31/km
Pace
2272
Calories
Afternoon Run
NHAT THANH NGUYEN
21/12/2022 18:05
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:00:33
Time
05:55/km
Pace
777
Calories
Evening Run
NHAT THANH NGUYEN
18/12/2022 16:17
Afternoon Run
everyone
23,1km
Distance
02:14:56
Time
05:50/km
Pace
1754
Calories
Afternoon Run
NHAT THANH NGUYEN
17/12/2022 17:10
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
50:28
Time
04:57/km
Pace
593
Calories
Afternoon Run
NHAT THANH NGUYEN
16/12/2022 18:24
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:01:28
Time
06:03/km
Pace
774
Calories
Evening Run
NHAT THANH NGUYEN
13/12/2022 18:22
Evening Run
everyone
12,0km
Distance
01:05:57
Time
05:29/km
Pace
919
Calories
Evening Run
NHAT THANH NGUYEN
11/12/2022 03:45
Night Run
everyone
43,0km
Distance
04:40:10
Time
06:31/km
Pace
3320
Calories
Night Run
NHAT THANH NGUYEN
08/12/2022 18:23
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:04:21
Time
06:18/km
Pace
791
Calories
Evening Run
NHAT THANH NGUYEN
08/12/2022 08:24
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
55:41
Time
05:33/km
Pace
757
Calories
Morning Run
NHAT THANH NGUYEN
06/12/2022 18:38
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
59:26
Time
05:54/km
Pace
765
Calories
Evening Run
NHAT THANH NGUYEN
03/12/2022 16:56
La An 55km Sweeper - 2
everyone
8,6km
Distance
01:33:04
Time
16:46/km
Pace
824
Calories
La An 55km Sweeper - 2
Workout được import file trên strava
NHAT THANH NGUYEN
03/12/2022 04:44
La An 55km sweeper
everyone
48,4km
Distance
08:30:46
Time
15:00/km
Pace
2945
Calories
La An 55km sweeper
NHAT THANH NGUYEN
03/12/2022 04:44
Morning Run
everyone
59,2km
Distance
10:19:06
Time
10:27/km
Pace
5493
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
NHAT THANH NGUYEN
03/12/2022 04:44
Morning Run
everyone
50,4km
Distance
08:34:30
Time
10:11/km
Pace
4879
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
NHAT THANH NGUYEN
03/12/2022 04:44
Morning Run
everyone
59,2km
Distance
10:18:46
Time
10:27/km
Pace
5493
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
NHAT THANH NGUYEN
03/12/2022 04:44
Morning Run
everyone
59,2km
Distance
10:19:06
Time
10:27/km
Pace
5493
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa