Hoạt động 2022 Challenge

Thúy Hằng
31/12/2022 15:19
Afternoon Run
everyone
16,0km
Distance
01:19:12
Time
04:56/km
Pace
704
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
31/12/2022 14:45
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
18:03/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Thúy Hằng
31/12/2022 06:56
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:03:30
Time
06:06/km
Pace
976
Calories
Morning Run
Thúy Hằng
30/12/2022 16:43
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:04:44
Time
06:24/km
Pace
498
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
26/12/2022 17:10
Afternoon Run
everyone
30,0km
Distance
02:54:42
Time
05:48/km
Pace
1507
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
24/12/2022 14:09
Afternoon Run
everyone
30,0km
Distance
03:14:20
Time
06:28/km
Pace
1458
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
24/12/2022 05:00
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:03:54
Time
05:50/km
Pace
1066
Calories
Morning Run
Thúy Hằng
23/12/2022 17:01
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
36:11
Time
06:48/km
Pace
260
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
22/12/2022 18:47
Evening Run
everyone
8,6km
Distance
46:54
Time
05:27/km
Pace
403
Calories
Evening Run
Thúy Hằng
22/12/2022 18:30
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:02
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thúy Hằng
22/12/2022 17:19
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
01:08:56
Time
06:15/km
Pace
547
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
21/12/2022 16:39
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
56:21
Time
05:37/km
Pace
506
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
20/12/2022 17:15
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:04:49
Time
06:24/km
Pace
501
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
19/12/2022 17:21
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:04:32
Time
06:15/km
Pace
487
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
18/12/2022 16:39
Afternoon Run
everyone
12,2km
Distance
01:08:21
Time
05:37/km
Pace
591
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
18/12/2022 16:31
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
04:15
Time
04:10/km
Pace
36
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
17/12/2022 05:00
Morning Run
everyone
23,7km
Distance
02:08:15
Time
05:25/km
Pace
1191
Calories
Morning Run
Thúy Hằng
16/12/2022 16:52
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:09:30
Time
06:15/km
Pace
542
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
15/12/2022 16:45
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:04:51
Time
05:50/km
Pace
550
Calories
Afternoon Run
Thúy Hằng
14/12/2022 16:45
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
51:41
Time
05:06/km
Pace
484
Calories
Afternoon Run