Hoạt động 2022 Challenge

Du Ka
30/12/2022 17:32
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:19:35
Time
05:18/km
Pace
950
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
30/12/2022 17:32
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:19:41
Time
05:18/km
Pace
950
Calories
Afternoon Run
Du Ka
29/12/2022 17:29
Afternoon Run
everyone
10,6km
Distance
01:02:32
Time
05:53/km
Pace
665
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
29/12/2022 17:29
Afternoon Run
everyone
10,6km
Distance
01:02:32
Time
05:53/km
Pace
665
Calories
Afternoon Run
Du Ka
28/12/2022 05:12
Morning Run
everyone
9,4km
Distance
56:43
Time
06:00/km
Pace
596
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
28/12/2022 05:12
Morning Run
everyone
9,4km
Distance
56:43
Time
06:00/km
Pace
596
Calories
Morning Run
Du Ka
27/12/2022 05:03
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:24:57
Time
05:37/km
Pace
943
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
27/12/2022 05:03
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:25:27
Time
05:39/km
Pace
943
Calories
Morning Run
Du Ka
25/12/2022 17:05
Afternoon Run
everyone
0,9km
Distance
03:10
Time
03:21/km
Pace
37
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Du Ka
25/12/2022 17:05
Afternoon Run
everyone
0,9km
Distance
03:15
Time
03:26/km
Pace
37
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Du Ka
25/12/2022 05:54
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:06:19
Time
06:33/km
Pace
639
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
25/12/2022 05:54
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:06:03
Time
06:32/km
Pace
639
Calories
Morning Run
Du Ka
23/12/2022 17:49
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
43:36
Time
06:11/km
Pace
452
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
23/12/2022 17:49
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
43:36
Time
06:11/km
Pace
452
Calories
Afternoon Run
Du Ka
22/12/2022 18:08
Evening Run
everyone
10,4km
Distance
01:03:42
Time
06:07/km
Pace
672
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
22/12/2022 18:08
Evening Run
everyone
10,4km
Distance
01:03:42
Time
06:07/km
Pace
672
Calories
Evening Run
Du Ka
22/12/2022 05:26
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
44:33
Time
06:28/km
Pace
450
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
22/12/2022 05:26
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
44:34
Time
06:28/km
Pace
450
Calories
Morning Run
Du Ka
20/12/2022 17:46
Afternoon Run
everyone
15,8km
Distance
01:26:31
Time
05:28/km
Pace
979
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
20/12/2022 17:46
Afternoon Run
everyone
15,8km
Distance
01:26:31
Time
05:28/km
Pace
979
Calories
Afternoon Run