Hoạt động 2022 Challenge

Hồ Văn Thắng
27/12/2022 04:32
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
59:46
Time
05:31/km
Pace
642
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
24/12/2022 05:00
Morning Run
everyone
15,6km
Distance
01:24:12
Time
05:24/km
Pace
987
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
21/12/2022 04:35
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
53:00
Time
04:49/km
Pace
631
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
17/12/2022 05:00
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:19:41
Time
05:18/km
Pace
946
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
17/12/2022 06:50
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
09:26
Time
06:22/km
Pace
81
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
17/12/2022 04:34
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
20:32
Time
06:12/km
Pace
166
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
17/12/2022 06:43
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
05:39
Time
05:24/km
Pace
48
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
03/12/2022 05:09
Morning Run
everyone
19,0km
Distance
02:03:34
Time
06:30/km
Pace
1389
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
30/11/2022 04:25
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
46:40
Time
05:49/km
Pace
482
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
27/11/2022 08:55
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
15:40
Time
06:02/km
Pace
56
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
27/11/2022 03:38
Night Run
everyone
5,4km
Distance
30:05
Time
05:35/km
Pace
309
Calories
Night Run
Hồ Văn Thắng
23/11/2022 03:51
Night Run
everyone
14,2km
Distance
01:11:19
Time
05:02/km
Pace
798
Calories
Night Run
Hồ Văn Thắng
22/11/2022 04:23
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:00:08
Time
05:35/km
Pace
742
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
21/11/2022 04:37
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:07:07
Time
06:13/km
Pace
749
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
20/11/2022 04:55
Morning Run
everyone
15,5km
Distance
01:45:18
Time
06:47/km
Pace
1155
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
20/11/2022 04:30
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
17:26
Time
07:08/km
Pace
145
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
19/11/2022 04:20
Morning Run
everyone
16,4km
Distance
01:36:31
Time
05:52/km
Pace
925
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
18/11/2022 04:28
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
52:34
Time
05:01/km
Pace
753
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
18/11/2022 04:13
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
09:58
Time
05:33/km
Pace
86
Calories
Morning Run
Hồ Văn Thắng
18/11/2022 04:27
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
07:10/km
Pace
1
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa