Hoạt động 2022 Challenge

Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
06:14
Time
17:14/km
Pace
27
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
3.164. Tạm biệt 2022
everyone
15,7km
Distance
01:39:45
Time
06:21/km
Pace
814
Calories
3.164. Tạm biệt 2022
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:05:17
Time
06:31/km
Pace
534
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
13:39
Time
13:35/km
Pace
75
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:23:42
Time
05:34/km
Pace
800
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:06:49
Time
06:40/km
Pace
519
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
13:33
Time
13:25/km
Pace
47
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:11:28
Time
07:04/km
Pace
527
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:58
Time
06:46/km
Pace
547
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
07:05
Time
07:01/km
Pace
52
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,9km
Distance
03:57
Time
04:26/km
Pace
37
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
2,0km
Distance
32:29
Time
16:10/km
Pace
170
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
26,0km
Distance
02:30:46
Time
05:47/km
Pace
1397
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,5km
Distance
08:32
Time
15:39/km
Pace
54
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
48:02
Time
06:51/km
Pace
380
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
04:45
Time
11:46/km
Pace
65
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:24:49
Time
05:39/km
Pace
816
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:03:35
Time
06:20/km
Pace
543
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:16:41
Time
06:50/km
Pace
598
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,5km
Distance
07:50
Time
16:13/km
Pace
33
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ