Hoạt động 2022 Challenge

Lê Xuân Tính
31/12/2022 05:28
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
38:47
Time
04:39/km
Pace
494
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
29/12/2022 18:59
Evening Run
everyone
30,2km
Distance
02:49:24
Time
05:39/km
Pace
1642
Calories
Evening Run
Lê Xuân Tính
27/12/2022 06:41
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
49:51
Time
04:55/km
Pace
556
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
26/12/2022 04:52
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:02:14
Time
05:04/km
Pace
681
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
25/12/2022 07:16
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
33:23
Time
05:57/km
Pace
289
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
24/12/2022 13:52
Afternoon Run
everyone
42,2km
Distance
03:56:42
Time
05:36/km
Pace
2628
Calories
Afternoon Run
Lê Xuân Tính
22/12/2022 17:37
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:27:46
Time
07:18/km
Pace
1105
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Lê Xuân Tính
22/12/2022 13:26
Afternoon Run
everyone
0,6km
Distance
07:04
Time
11:57/km
Pace
37
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lê Xuân Tính
22/12/2022 10:21
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:33
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
Lê Xuân Tính
22/12/2022 04:45
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
59:13
Time
04:55/km
Pace
401
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
21/12/2022 04:52
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
55:43
Time
05:00/km
Pace
472
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
19/12/2022 17:16
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:33:16
Time
04:24/km
Pace
881
Calories
Afternoon Run
Lê Xuân Tính
17/12/2022 15:45
Afternoon Run
everyone
12,2km
Distance
59:09
Time
04:50/km
Pace
1008
Calories
Afternoon Run
Lê Xuân Tính
17/12/2022 05:00
Morning Run
everyone
24,0km
Distance
02:02:09
Time
05:05/km
Pace
886
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
15/12/2022 04:45
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:00:44
Time
04:40/km
Pace
856
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
14/12/2022 04:51
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
53:59
Time
04:54/km
Pace
620
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
13/12/2022 04:38
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:01:52
Time
04:42/km
Pace
852
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
12/12/2022 04:47
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:00:35
Time
04:57/km
Pace
442
Calories
Morning Run
Lê Xuân Tính
11/12/2022 19:35
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
01:39
Time
08:53/km
Pace
12
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Lê Xuân Tính
11/12/2022 05:08
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:38:06
Time
04:38/km
Pace
527
Calories
Morning Run