Hoạt động 2022 Challenge

ngô thế hùng
31/12/2022 16:34
Afternoon Run
everyone
13,6km
Distance
01:09:14
Time
05:05/km
Pace
917
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
ngô thế hùng
31/12/2022 16:34
Afternoon Run
everyone
13,6km
Distance
01:09:14
Time
05:05/km
Pace
917
Calories
Afternoon Run
ngô thế hùng
29/12/2022 17:21
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
48:14
Time
04:23/km
Pace
651
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
ngô thế hùng
29/12/2022 17:21
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
48:22
Time
04:23/km
Pace
651
Calories
Afternoon Run
ngô thế hùng
25/12/2022 04:40
Morning Run
everyone
14,6km
Distance
01:15:52
Time
05:12/km
Pace
992
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
ngô thế hùng
25/12/2022 04:40
Morning Run
everyone
14,6km
Distance
01:15:52
Time
05:12/km
Pace
992
Calories
Morning Run
ngô thế hùng
24/12/2022 04:30
Morning Run
everyone
26,2km
Distance
02:00:11
Time
04:35/km
Pace
1589
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
ngô thế hùng
24/12/2022 04:30
Morning Run
everyone
26,2km
Distance
02:00:11
Time
04:35/km
Pace
1589
Calories
Morning Run
ngô thế hùng
23/12/2022 16:56
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
44:58
Time
04:59/km
Pace
569
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
ngô thế hùng
23/12/2022 16:56
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
44:59
Time
05:00/km
Pace
569
Calories
Afternoon Run
ngô thế hùng
22/12/2022 16:59
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
37:20
Time
05:34/km
Pace
458
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
ngô thế hùng
22/12/2022 16:59
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
37:20
Time
05:35/km
Pace
458
Calories
Afternoon Run
ngô thế hùng
20/12/2022 17:08
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
30:29
Time
04:17/km
Pace
407
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
ngô thế hùng
20/12/2022 17:08
Afternoon Run
everyone
7,1km
Distance
30:32
Time
04:17/km
Pace
407
Calories
Afternoon Run
ngô thế hùng
18/12/2022 16:12
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:05:55
Time
04:20/km
Pace
944
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
ngô thế hùng
18/12/2022 16:12
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:05:55
Time
04:20/km
Pace
944
Calories
Afternoon Run
ngô thế hùng
17/12/2022 09:47
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
12:49
Time
11:07/km
Pace
101
Calories
Morning Walk
ngô thế hùng
17/12/2022 09:47
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
17:36
Time
15:14/km
Pace
101
Calories
Morning Walk
Pace tối đa không hợp lệ
ngô thế hùng
17/12/2022 03:20
Night Run
everyone
42,2km
Distance
03:57:50
Time
05:37/km
Pace
3035
Calories
Night Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
ngô thế hùng
17/12/2022 03:20
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:57:51
Time
05:37/km
Pace
3035
Calories
Morning Run