Hoạt động 2022 Challenge

Sơn Giáp Văn
31/12/2022 04:19
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:57:53
Time
05:35/km
Pace
1405
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Sơn Giáp Văn
31/12/2022 04:19
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:57:54
Time
05:35/km
Pace
1405
Calories
Morning Run
Sơn Giáp Văn
30/12/2022 04:23
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:27:35
Time
05:45/km
Pace
1024
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Sơn Giáp Văn
30/12/2022 04:23
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:27:36
Time
05:45/km
Pace
1024
Calories
Morning Run
Sơn Giáp Văn
29/12/2022 04:16
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
01:29:42
Time
05:48/km
Pace
1006
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Sơn Giáp Văn
29/12/2022 04:16
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
01:29:42
Time
05:48/km
Pace
1006
Calories
Morning Run
Sơn Giáp Văn
28/12/2022 04:22
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:30:01
Time
05:52/km
Pace
1015
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Sơn Giáp Văn
28/12/2022 04:22
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:30:02
Time
05:52/km
Pace
1015
Calories
Morning Run
Sơn Giáp Văn
27/12/2022 04:16
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:32:38
Time
06:03/km
Pace
1017
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Sơn Giáp Văn
27/12/2022 04:16
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:32:38
Time
06:03/km
Pace
1017
Calories
Morning Run
Sơn Giáp Văn
25/12/2022 04:13
Morning Run
everyone
42,3km
Distance
04:11:56
Time
05:57/km
Pace
2863
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Sơn Giáp Văn
25/12/2022 04:13
Morning Run
everyone
42,3km
Distance
04:11:57
Time
05:57/km
Pace
2863
Calories
Morning Run
Sơn Giáp Văn
23/12/2022 15:36
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
57:27
Time
05:41/km
Pace
697
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Sơn Giáp Văn
23/12/2022 15:36
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
57:28
Time
05:41/km
Pace
697
Calories
Afternoon Run
Sơn Giáp Văn
22/12/2022 04:17
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:19:31
Time
05:15/km
Pace
991
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Sơn Giáp Văn
22/12/2022 04:17
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:19:32
Time
05:15/km
Pace
991
Calories
Morning Run
Sơn Giáp Văn
19/12/2022 21:20
Night Run
everyone
4,0km
Distance
42:27
Time
10:33/km
Pace
271
Calories
Night Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Sơn Giáp Văn
19/12/2022 21:20
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
43:17
Time
10:45/km
Pace
271
Calories
Evening Run
Sơn Giáp Văn
19/12/2022 15:27
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:18:24
Time
07:05/km
Pace
768
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Sơn Giáp Văn
19/12/2022 15:27
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:18:24
Time
07:05/km
Pace
768
Calories
Afternoon Run