Hoạt động 2022 Challenge

Cao Văn Quân
31/12/2022 05:55
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
24:18
Time
06:02/km
Pace
209
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Cao Văn Quân
31/12/2022 05:55
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
24:17
Time
06:02/km
Pace
209
Calories
Morning Run
Cao Văn Quân
30/12/2022 05:36
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
37:53
Time
05:29/km
Pace
378
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Cao Văn Quân
30/12/2022 05:36
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
37:53
Time
05:29/km
Pace
378
Calories
Morning Run
Cao Văn Quân
29/12/2022 05:36
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
58:16
Time
05:49/km
Pace
549
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Cao Văn Quân
29/12/2022 05:36
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
58:16
Time
05:49/km
Pace
549
Calories
Morning Run
Cao Văn Quân
28/12/2022 06:26
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
10:59
Time
08:32/km
Pace
89
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Cao Văn Quân
28/12/2022 06:26
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
11:00
Time
08:33/km
Pace
89
Calories
Morning Run
Cao Văn Quân
28/12/2022 05:45
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
40:30
Time
04:48/km
Pace
437
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Cao Văn Quân
28/12/2022 05:45
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
40:30
Time
04:48/km
Pace
437
Calories
Morning Run
Cao Văn Quân
27/12/2022 05:46
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
45:54
Time
05:43/km
Pace
428
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Cao Văn Quân
27/12/2022 05:46
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
45:53
Time
05:43/km
Pace
428
Calories
Morning Run
Cao Văn Quân
26/12/2022 05:27
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
58:49
Time
05:50/km
Pace
549
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Cao Văn Quân
26/12/2022 05:27
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
58:47
Time
05:49/km
Pace
549
Calories
Morning Run
Cao Văn Quân
25/12/2022 07:18
Morning Walk
everyone
0,2km
Distance
02:15
Time
09:47/km
Pace
11
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Văn Quân
25/12/2022 07:18
Morning Walk
everyone
0,2km
Distance
02:15
Time
09:45/km
Pace
11
Calories
Morning Walk
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cao Văn Quân
25/12/2022 05:14
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:57:08
Time
05:31/km
Pace
1172
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Cao Văn Quân
25/12/2022 05:14
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:57:09
Time
05:31/km
Pace
1172
Calories
Morning Run
Cao Văn Quân
24/12/2022 06:07
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
29:10
Time
05:44/km
Pace
279
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Cao Văn Quân
24/12/2022 06:07
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
29:22
Time
05:46/km
Pace
279
Calories
Morning Run