Hoạt động 2022 Challenge

Lê Văn Triều
31/12/2022 16:51
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
44:56
Time
06:05/km
Pace
460
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Triều
30/12/2022 05:53
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
33:40
Time
05:54/km
Pace
389
Calories
Morning Run
Lê Văn Triều
29/12/2022 17:06
Afternoon Run
everyone
12,9km
Distance
01:33:14
Time
07:12/km
Pace
823
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Triều
28/12/2022 06:00
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
48:58
Time
06:06/km
Pace
591
Calories
Morning Run
Lê Văn Triều
27/12/2022 18:32
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
55:06
Time
10:29/km
Pace
325
Calories
Evening Run
Lê Văn Triều
26/12/2022 17:39
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
01:29:22
Time
12:01/km
Pace
443
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Triều
25/12/2022 03:03
ESR MARATHON DAY
everyone
42,3km
Distance
03:16:32
Time
04:39/km
Pace
2776
Calories
ESR MARATHON DAY
Lê Văn Triều
24/12/2022 17:39
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
01:25:37
Time
09:30/km
Pace
545
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Triều
23/12/2022 17:37
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
01:26:59
Time
10:51/km
Pace
479
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Triều
21/12/2022 17:11
Afternoon Run
everyone
16,2km
Distance
01:35:18
Time
05:53/km
Pace
1048
Calories
Afternoon Run
Lê Văn Triều
20/12/2022 05:54
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
50:11
Time
06:11/km
Pace
637
Calories
Morning Run
Lê Văn Triều
20/12/2022 05:24
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
25:06
Time
04:44/km
Pace
274
Calories
Morning Run
Workout đã bị xóa
Lê Văn Triều
19/12/2022 05:53
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
42:36
Time
08:21/km
Pace
434
Calories
Morning Run
Lê Văn Triều
19/12/2022 05:08
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:21:48
Time
07:21/km
Pace
668
Calories
Morning Run
Lê Văn Triều
17/12/2022 03:45
Night Run
everyone
26,0km
Distance
03:01:05
Time
06:57/km
Pace
1544
Calories
Night Run
Lê Văn Triều
14/12/2022 05:02
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:16:41
Time
06:23/km
Pace
744
Calories
Morning Run
Lê Văn Triều
13/12/2022 18:25
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
01:16:23
Time
06:56/km
Pace
654
Calories
Evening Run
Lê Văn Triều
12/12/2022 05:52
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
43:09
Time
06:44/km
Pace
378
Calories
Morning Run
Lê Văn Triều
11/12/2022 05:34
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
22:41
Time
04:21/km
Pace
326
Calories
Morning Run
Lê Văn Triều
09/12/2022 18:47
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:54
Time
06:17/km
Pace
578
Calories
Evening Run