Hoạt động 2022 Challenge

Tạm biệt 2022 chào 2023
everyone
20,2km
Distance
02:05:45
Time
06:12/km
Pace
1374
Calories
Tạm biệt 2022 chào 2023
Afternoon Run
everyone
10,6km
Distance
59:03
Time
05:33/km
Pace
713
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
07:59
Time
05:33/km
Pace
100
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
14:07
Time
04:00/km
Pace
214
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
19:40
Time
05:28/km
Pace
240
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
23:59
Time
09:27/km
Pace
181
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,3km
Distance
45:43
Time
05:30/km
Pace
553
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
41:22
Time
06:52/km
Pace
410
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
40:18
Time
05:37/km
Pace
478
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:09:34
Time
06:43/km
Pace
707
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
01:55:24
Time
05:26/km
Pace
1429
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,8km
Distance
51:14
Time
06:33/km
Pace
527
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:19:08
Time
06:31/km
Pace
844
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
54:50
Time
05:08/km
Pace
708
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:13:09
Time
06:02/km
Pace
820
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:06:34
Time
06:31/km
Pace
691
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
56:54
Time
05:37/km
Pace
674
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
37:58
Time
06:11/km
Pace
413
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
38:02
Time
06:12/km
Pace
424
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,8km
Distance
01:20:27
Time
06:48/km
Pace
791
Calories
Afternoon Run