|

45 NĂM PVMTC

10,0km Distance
01:15:28 Time
07:31/km Pace
463 Calories
Morning Run for E&I race, got prize!
6,1km Distance
01:07:24 Time
11:00/km Pace
202 Calories
Evening Walk
21,2km Distance
02:58:41 Time
08:25/km Pace
880 Calories
Final run for PVMTC 45 years anniversary!
4,2km Distance
52:26 Time
12:20/km Pace
140 Calories
Evening walk with my partner
5,1km Distance
56:57 Time
11:08/km Pace
170 Calories
Evening walk
3,5km Distance
25:57 Time
07:30/km Pace
159 Calories
Morning Run
1,2km Distance
14:06 Time
11:25/km Pace
40 Calories
Night Run
1,2km Distance
15:14 Time
13:05/km Pace
38 Calories
Evening Run
6,1km Distance
41:14 Time
06:46/km Pace
287 Calories
Afternoon Run
6,1km Distance
41:52 Time
06:49/km Pace
287 Calories
Afternoon Run
2,3km Distance
24:02 Time
10:26/km Pace
77 Calories
Evening Walk
8,3km Distance
01:01:25 Time
07:24/km Pace
387 Calories
Afternoon Run 🏃🏼‍♀️alone
8,8km Distance
01:03:03 Time
07:09/km Pace
420 Calories
Afternoon Run with 2 bodyguards 🏃🏻‍♂️🏃🏼‍♀️🏃🏻
2,2km Distance
27:05 Time
12:06/km Pace
74 Calories
Evening walk
6,6km Distance
47:24 Time
07:10/km Pace
295 Calories
Afternoon Run with GL
10,1km Distance
01:11:04 Time
07:01/km Pace
478 Calories
Evening Half Journey Ran In The Rain followed by a dangerous stalker!
1,1km Distance
15:58 Time
14:56/km Pace
33 Calories
Afternoon Run
1,0km Distance
18:00 Time
17:29/km Pace
32 Calories
Lunch Run
1,9km Distance
06:53 Time
03:34/km Pace
64 Calories
Đây mới là lỗi GPS nhé các Runners! Đi bộ ngoài site nhà máy Super Phosphate Long Thành.
1,1km Distance
16:01 Time
14:31/km Pace
38 Calories
Afternoon Walk with Little Tuân in 4th day at SPLT