|

45 NĂM PVMTC

12,5km Distance
01:45:35 Time
08:26/km Pace
1004 Calories
Evening Run
2,4km Distance
24:24 Time
10:20/km Pace
189 Calories
QN Mưa bão 🌨🌨🌨🌨🌨
7,7km Distance
01:15:36 Time
09:47/km Pace
619 Calories
Morning Run
4,4km Distance
46:23 Time
10:27/km Pace
355 Calories
Evening Run
8,1km Distance
01:19:04 Time
09:42/km Pace
652 Calories
Morning Run
2,2km Distance
19:46 Time
09:06/km Pace
173 Calories
Afternoon Run
1,5km Distance
14:41 Time
09:30/km Pace
124 Calories
Afternoon Run
6,4km Distance
01:01:20 Time
09:31/km Pace
516 Calories
Morning Run
6,9km Distance
01:04:57 Time
09:20/km Pace
557 Calories
Tại nơi bão vừa lướt chiều qua
9,3km Distance
01:46:11 Time
11:24/km Pace
744 Calories
☁️🌨☁️🌨 liên tục nên mất nhiều thời gian
2,0km Distance
17:03 Time
08:29/km Pace
146 Calories
Morning Run
2,4km Distance
22:14 Time
09:20/km Pace
231 Calories
Morning Run
6,9km Distance
01:07:07 Time
09:44/km Pace
563 Calories
Afternoon Run
1,3km Distance
14:36 Time
11:20/km Pace
103 Calories
Evening Run
5,8km Distance
53:23 Time
09:10/km Pace
466 Calories
Evening Run
1,0km Distance
06:25 Time
06:16/km Pace
82 Calories
Evening Run
1,0km Distance
07:08 Time
06:51/km Pace
83 Calories
Evening Run
1,0km Distance
09:14 Time
09:01/km Pace
82 Calories
Afternoon Run
1,5km Distance
25:01 Time
16:52/km Pace
143 Calories
Lunch Run