60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Khách hàng bán lẻ 30 0,0 00:00:00
2 PGD Linh Đàm 19 0,0 00:00:00
3 PGD Nguyễn Chánh 9 0,0 00:00:00
4 Kế toán 9 0,0 00:00:00
5 PGD Hoàng Cầu 12 0,0 00:00:00
6 Khách hàng doanh nghiệp 1 21 0,0 00:00:00
7 Ngân quỹ 4 0,0 00:00:00
8 Ban Giám Đốc 3 0,0 00:00:00
9 Dịch vụ khách hàng Tổ chức 18 0,0 00:00:00
10 Tổng hợp 6 0,0 00:00:00
11 PGD Trung Kính 6 0,0 00:00:00
12 PGD Hàng Vải 7 0,0 00:00:00
13 Khách hàng doanh nghiệp 2 17 0,0 00:00:00
14 PGD Yết Kiêu 10 0,0 00:00:00
15 Hành chính nhân sự 14 0,0 00:00:00
16 Quản lý nợ 30 0,0 00:00:00
17 PGD Trương Định 11 0,0 00:00:00
18 Dịch vụ Khách hàng Thể nhân 19 0,0 00:00:00