60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Quản lý nợ 33 8250,2 53.02:36:02
2 Khách hàng bán lẻ 37 8206,4 54.13:18:01
3 Khách hàng doanh nghiệp 1 24 6238,6 36.22:42:15
4 Hành chính nhân sự 17 5238,8 30.11:52:48
5 Dịch vụ Khách hàng Thể nhân 20 4732,2 31.16:31:25
6 PGD Linh Đàm 20 4393,2 27.10:21:10
7 Khách hàng doanh nghiệp 2 18 4168,2 26.10:13:13
8 Dịch vụ khách hàng Tổ chức 18 4056,9 28.04:51:17
9 Kế toán 10 3399,6 24.13:01:35
10 PGD Yết Kiêu 11 3103,4 18.11:12:16
11 PGD Hoàng Cầu 13 2818,8 17.12:02:06
12 PGD Trương Định 11 2566,3 16.09:19:23
13 PGD Quang Trung 13 2516,0 15.16:11:58
14 PGD Hàng Vải 10 2428,2 14.13:36:59
15 Tổng hợp 10 2342,2 16.13:50:59
16 PGD Trung Kính 11 2312,3 15.11:09:59
17 PGD Nguyễn Chánh 9 2081,9 14.05:18:04
18 Ban Giám Đốc 5 1356,7 9.05:52:10
19 Ngân quỹ 5 828,8 5.18:45:33