60 năm - Bứt phá để vươn xa

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyen Tien Son Nam 772,99 4.03:42:27 192 60
2 Tạ Quang Minh Nam 243,10 1.10:18:06 46 43
3 Đào Thị Tình Nữ 240,57 1.13:29:48 70 44
4 Ngô Thị Vân Anh Nữ 235,99 1.14:55:03 71 49
5 Ninh Thị Hoai Nữ 233,42 1.09:49:57 45 37
6 Vu Chi Nữ 232,54 1.05:25:27 45 40
7 Bùi Thúc Hoài Nam Nam 230,29 1.08:35:30 30 24
8 ANH Đỗ THỊ HOÀNG Nữ 229,16 1.08:53:05 45 41
9 Lê Giang Nam Nam 228,97 1.10:46:03 39 34
10 Lê Như Mai Nữ 228,26 1.08:12:41 86 38
11 Nguyễn Phương Khanh Nữ 228,13 1.13:04:09 55 46