AGRIBANK VĨNH PHÚC VÌ TƯƠNG LAI XANH

Join
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Hội Sở 108 21417,1 113.01:09:31
2 Tam Dương 77 13676,9 77.07:12:30
3 Lập Thạch 56 11124,6 64.17:59:38
4 Thành Phố 47 10080,6 49.00:20:59
5 Sông Lô 47 6784,4 37.05:43:25
6 Vĩnh Tường 33 4758,2 24.03:59:54
7 Thổ Tang 26 3404,9 17.08:28:32
8 Hội sở tỉnh 1 134,6 15:05:35