|

Challenge Corrona Extra

Tien Nguyen Minh 29/02/2020 21:50 followers_only Night Run
2,0km Distance
21:53 Time
10:50/km Pace
137 Calories
Night Run
Tien Nguyen Minh 25/02/2020 21:48 followers_only Night Run
1,3km Distance
09:37 Time
07:16/km Pace
83 Calories
Night Run
2,1km Distance
22:36 Time
10:48/km Pace
142 Calories
Nhặt được 2 ê mông chạy cùng
Tien Nguyen Minh 25/02/2020 05:30 followers_only Morning Run
5,6km Distance
33:46 Time
05:59/km Pace
361 Calories
Morning Run
10,0km Distance
54:23 Time
05:24/km Pace
638 Calories
Afternoon Run
Tien Nguyen Minh 11/02/2020 18:37 followers_only Evening Run
4,6km Distance
25:36 Time
05:33/km Pace
267 Calories
Evening Run
6,0km Distance
38:01 Time
06:20/km Pace
428 Calories
Corona extra
1,0km Distance
07:49 Time
07:47/km Pace
72 Calories
Lam ti Corona extra