|

Challenge Corrona Extra

3,9km Distance
36:43 Time
09:23/km Pace
345 Calories
Evening Run
XO NGUYEN 26/02/2020 22:16 everyone Night Run
1,0km Distance
09:07 Time
09:02/km Pace
91 Calories
Night Run
10,7km Distance
01:04:58 Time
06:05/km Pace
754 Calories
Chạy muộn chiều chuộng bản thân
4,0km Distance
41:59 Time
10:29/km Pace
351 Calories
Evening Run
1,3km Distance
10:18 Time
07:48/km Pace
115 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
31:30 Time
06:16/km Pace
325 Calories
Afternoon Run
3,0km Distance
40:26 Time
13:25/km Pace
255 Calories
Evening Run
6,3km Distance
55:30 Time
08:46/km Pace
555 Calories
Evening Run
5,3km Distance
57:55 Time
10:50/km Pace
460 Calories
Afternoon Run
10,2km Distance
01:06:45 Time
06:32/km Pace
713 Calories
Xem tối về có ngủ được không :))