Hoạt động Chạy cùng Thu Hà Nội

Đào Thị Tình
14/10/2022 06:04
Night Run
everyone
0,6km
Distance
06:44
Time
10:25/km
Pace
0
Calories
Night Run
Chu Tiên
14/10/2022 20:04
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
41:01
Time
09:16/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Phạm Minh Tuân
08/10/2022 06:17
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
44:16
Time
05:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Phạm Minh Tuân
02/10/2022 07:02
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:13:00
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Phạm Minh Tuân
25/09/2022 04:30
Morning Run
everyone
21,9km
Distance
02:00:59
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
321
everyone
3,2km
Distance
36:26
Time
11:21/km
Pace
0
Calories
321
Nhập tay
Lê Giang Nam
14/10/2022 18:45
Evening Walk
everyone
1,9km
Distance
22:26
Time
11:40/km
Pace
128
Calories
Evening Walk
Hà Anh Tuấn
13/10/2022 04:07
Morning Run
everyone
16,7km
Distance
01:55:22
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Tuyết Trinh
07/10/2022 17:35
Afternoon Run
everyone
10,9km
Distance
01:25:38
Time
07:50/km
Pace
807
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
01:00:11
Time
09:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,1km
Distance
01:14:44
Time
08:10/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Workout đã bị xóa
Night Walk
everyone
5,2km
Distance
57:51
Time
11:13/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Phan Junee
14/10/2022 22:04
Night Walk
everyone
5,2km
Distance
57:51
Time
11:13/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Lê Minh Phong
14/10/2022 05:25
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
31:56
Time
09:05/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lê Minh Phong
14/10/2022 22:27
Night Run
everyone
3,1km
Distance
34:50
Time
11:09/km
Pace
0
Calories
Night Run
Tuyết Trinh
12/10/2022 21:29
Night Run
everyone
4,9km
Distance
46:55
Time
09:39/km
Pace
358
Calories
Night Run
Tuyết Trinh
05/10/2022 21:08
Night Run
everyone
11,6km
Distance
01:48:00
Time
09:18/km
Pace
860
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,7km
Distance
05:59
Time
08:02/km
Pace
0
Calories
Night Run
Chính Lê
14/10/2022 20:03
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
10:23
Time
10:16/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Quân B. Phan
19/09/2022 21:01
#CFLB
everyone
5,8km
Distance
01:00:59
Time
10:26/km
Pace
594
Calories
#CFLB