Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Kien Le Trung Nam 150,62 15:56:50 54 24
2 Lê Thanh Tùng Nam 130,59 17:27:36 26 18
3 Lê Khánh Linh Nữ 113,97 18:00:53 121 28
4 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 113,52 11:33:13 35 23
5 Kim Huế Vũ Nữ 92,06 14:25:10 32 19
6 Hương Phạm Nữ 91,78 15:32:54 20 12
7 Chu Tiên Nữ 91,44 14:28:09 27 18
8 Thanh Tú Nguyễn Nữ 90,72 14:43:07 24 17
9 Phan Junee Nữ 90,13 11:37:32 31 18
10 Lien NguyenPhuong Nữ 15,15 02:41:34 18 9