Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trịnh Phương Nam Nam 180,06 22:26:58 27 17
2 Dần Nguyễn Thế Nam 160,07 18:39:45 17 16
3 Hoàng Kiên Nam 150,16 21:54:53 125 21
4 Lê Thanh Hương Nữ 94,49 12:21:51 27 15
5 Thị Hoàng Oanh Lê Nữ 92,29 12:02:44 35 17
6 Đoàn Diệu Anh Nữ 90,91 10:42:28 14 12
7 Nguyễn Ngọc Uyên Nữ 90,63 13:27:45 21 17
8 Vuong chung Nữ 90,51 12:59:53 18 10
9 Gia Huy Nam 84,54 09:57:20 16 8
10 Bùi Tuấn Anh Nam 49,02 05:03:06 6 6