Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Quản lý nợ 31 4208,5 25.15:08:32
2 Khách hàng bán lẻ 34 4058,0 25.10:28:44
3 Khách hàng doanh nghiệp 1 22 3483,3 19.12:12:55
4 Hành chính nhân sự 17 3295,5 18.23:19:25
5 Dịch vụ khách hàng Tổ chức 20 2935,1 19.09:53:00
6 PGD Linh Đàm 20 2268,3 12.23:21:38
7 Dịch vụ khách hàng Thể nhân 20 2110,1 13.14:27:44
8 Khách hàng doanh nghiệp 2 16 2042,5 12.05:38:35
9 Kế toán 9 1691,7 11.13:59:17
10 PGD Yết Kiêu 11 1513,2 8.20:40:31
11 PGD Trung Kính 11 1297,2 8.02:32:43
12 Tổng hợp 10 1091,2 7.05:02:29
13 PGD Hàng Vải 10 1082,7 5.19:36:43
14 PGD Nguyễn Chánh 9 1017,3 6.14:56:52
15 PGD Trương Định 10 986,3 5.17:10:55
16 PGD Hoàng Cầu 10 980,0 5.16:26:58
17 PGD Nguyễn Du 8 741,4 4.03:41:36
18 Ban Giám Đốc 5 497,2 3.08:59:33
19 Ngân quỹ 5 487,7 3.06:31:10