Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đào Mạnh Cường Nam 730,15 3.06:06:47 44 28
2 Lê ngọc Sáng Nam 519,95 2.20:21:30 44 27
3 Phạm Văn Đồng Nam 300,38 1.16:01:25 76 26
4 Pham Tien Dung Nam 165,89 23:17:15 20 17
5 Đinh Học Phi Nam 156,66 1.00:29:39 64 26
6 Trần Thắng Nam 154,72 1.02:02:11 50 21
7 Lê Minh Phong Nam 154,45 23:48:52 35 22
8 Nguyễn Trung Kiên Nam 150,37 1.01:21:50 41 25
9 Lê Đức Tâm Nam 145,35 20:05:08 35 18
10 Bùi Nhật Lệ Nữ 123,59 18:34:28 70 26
11 Trần Thị Thanh Hiền Nữ 119,92 18:27:12 75 26
12 NGUYỄN THỊ THU HOÀ Nữ 103,45 16:57:43 25 17
13 Phạm Trang Nữ 99,82 16:26:05 60 25
14 Đặng Tú Quyên Nữ 97,47 12:39:47 30 20
15 Đinh Thu Linh Nữ 91,63 16:42:27 35 18
16 Nguyễn Thị Mai Chi Nữ 91,18 15:13:55 22 18
17 Nguyệt Ngô Nữ 90,59 10:43:11 27 16