Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Chuyen Le Nam 180,19 1.01:12:34 57 30
2 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 172,94 1.00:11:24 88 27
3 Tuan Doan Anh Nam 155,52 21:11:19 47 27
4 Huy Trần Trọng Nam 152,92 18:27:33 33 22
5 Duclv.han Nam 152,68 22:09:06 46 27
6 Son Nam Tran Nam 150,26 20:28:45 30 16
7 Son Nguyen Ngoc Nam 150,16 19:54:16 30 20
8 Lưu Thanh Sơn Nam 150,15 19:50:50 37 25
9 Uyên Thu Nữ 111,88 18:01:10 24 19
10 Quế Hiên Lại Nữ 100,84 15:36:37 38 20
11 Hoa Le Nữ 98,71 14:38:10 48 23
12 Bình Ngô Nữ 95,58 15:01:25 17 17
13 Ngô Thị Minh Giang Nữ 94,11 15:41:12 51 25
14 Phạm Hoài Thương Nữ 94,11 14:13:27 16 15
15 Dung Trần Nữ 92,34 13:57:00 16 15
16 Linh Tran Nữ 90,08 15:03:47 17 15