Chạy cùng Thu Hà Nội

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyen Tien Son Nam 394,02 2.00:25:43 101 30
2 Lê Giang Nam Nam 155,00 23:29:41 26 21
3 Bùi Thúc Hoài Nam Nam 153,51 21:29:18 30 18
4 Hoàng Phan Nam 150,87 19:57:05 23 19
5 Ngô Thị Vân Anh Nữ 100,54 16:20:26 35 23
6 Ninh Thị Hoai Nữ 100,41 14:50:43 26 20
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 93,67 12:56:16 35 25
8 Đào Thị Tình Nữ 91,81 15:16:43 46 25
9 Thanh VCB Nữ 91,62 14:01:47 23 16
10 Nguyễn Phương Khanh Nữ 91,04 14:22:54 36 18
11 Lê Như Mai Nữ 90,69 11:29:55 53 19