|

CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG

11,9km Distance
01:32:54 Time
07:49/km Pace
880 Calories
Afternoon Run
31,4km Distance
03:20:57 Time
06:23/km Pace
2326 Calories
Morning Run
23,3km Distance
02:31:57 Time
06:32/km Pace
1725 Calories
Thử sức với cái nóng quanh đồi thông
5,5km Distance
36:00 Time
06:33/km Pace
406 Calories
Morning Run
10,1km Distance
01:09:52 Time
06:55/km Pace
747 Calories
Evening Run
6,2km Distance
41:03 Time
06:36/km Pace
459 Calories
Morning Run
5,0km Distance
31:56 Time
06:20/km Pace
372 Calories
Evening Run
10,8km Distance
44:21 Time
14,6 km/h Pace
327 Calories
Morning Ride
5,1km Distance
35:48 Time
06:59/km Pace
313 Calories
Morning Run
5,1km Distance
35:52 Time
07:00/km Pace
313 Calories
Morning Run
6,2km Distance
40:47 Time
06:36/km Pace
400 Calories
I am come back and fail as last 🤣🤣
6,2km Distance
40:59 Time
06:38/km Pace
400 Calories
Morning Run
14,7km Distance
58:44 Time
15 km/h Pace
362 Calories
Afternoon Ride
14,7km Distance
01:00:06 Time
14,6 km/h Pace
362 Calories
Afternoon Ride
12,5km Distance
01:11:43 Time
05:44/km Pace
926 Calories
Afternoon Run
12,1km Distance
01:13:09 Time
06:02/km Pace
897 Calories
Afternoon Run
10,6km Distance
43:45 Time
14,5 km/h Pace
141 Calories
Afternoon Ride
11,5km Distance
55:04 Time
12,5 km/h Pace
270 Calories
Afternoon Ride
4,6km Distance
10:11 Time
27 km/h Pace
44 Calories
Morning Ride
14,1km Distance
01:00:01 Time
14,1 km/h Pace
196 Calories
Afternoon Ride