|

CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG

Tien Nguyen Minh 31/05/2020 10:44 followers_only Morning Run
1,0km Distance
07:02 Time
06:44/km Pace
71 Calories
Morning Run
15,3km Distance
01:43:38 Time
06:47/km Pace
1064 Calories
Nắng ấm + Yêu lại từ đầu
Tien Nguyen Minh 28/05/2020 06:04 followers_only Morning Run
4,0km Distance
20:47 Time
05:07/km Pace
135 Calories
Morning Run
Tien Nguyen Minh 08/05/2020 22:53 followers_only Night Run
3,1km Distance
16:44 Time
05:23/km Pace
182 Calories
Night Run
Tien Nguyen Minh 10/05/2020 22:21 followers_only Night Ride
8,5km Distance
19:51 Time
25,8 km/h Pace
168 Calories
Night Ride
7,8km Distance
28:23 Time
16,6 km/h Pace
124 Calories
Morning Ride
6,8km Distance
43:22 Time
06:21/km Pace
438 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
6,8km Distance
40:21 Time
05:54/km Pace
441 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
6,8km Distance
40:57 Time
06:00/km Pace
424 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
6,8km Distance
31:05 Time
04:33/km Pace
327 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
6,8km Distance
45:46 Time
06:42/km Pace
497 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
6,8km Distance
41:34 Time
06:05/km Pace
394 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
6,8km Distance
46:03 Time
06:45/km Pace
445 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
6,8km Distance
40:37 Time
05:57/km Pace
432 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
15,8km Distance
47:31 Time
19,9 km/h Pace
279 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
6,8km Distance
45:53 Time
06:43/km Pace
424 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
10,7km Distance
33:55 Time
18,8 km/h Pace
191 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
6,8km Distance
38:46 Time
05:40/km Pace
431 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
6,8km Distance
35:17 Time
05:10/km Pace
372 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club
8,6km Distance
55:54 Time
06:29/km Pace
502 Calories
Chạy đạp chỗ vắng #VNPAY Running Club