|

CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG

2,2km Distance
10:58 Time
05:03/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,7km Distance
35:09 Time
06:12/km Pace
0 Calories
Ngày thứ 3
5,2km Distance
51:14 Time
09:52/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,7km Distance
54:45 Time
09:36/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
17,1km Distance
01:54:31 Time
06:41/km Pace
0 Calories
Ngày thứ nhát
5,1km Distance
25:14 Time
04:54/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,8km Distance
32:23 Time
06:40/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,7km Distance
01:15:36 Time
13:11/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,2km Distance
49:11 Time
09:31/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
19,8km Distance
02:22:49 Time
07:12/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,5km Distance
35:38 Time
10:19/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,6km Distance
35:27 Time
09:54/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,4km Distance
33:39 Time
09:46/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,2km Distance
34:50 Time
06:44/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,8km Distance
01:18:20 Time
07:16/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,1km Distance
01:03:14 Time
10:20/km Pace
0 Calories
Morning Run
16,5km Distance
01:52:50 Time
06:50/km Pace
0 Calories
Mưa hồ tây
3,6km Distance
35:09 Time
09:39/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,2km Distance
01:04:59 Time
10:32/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
9,8km Distance
01:02:13 Time
06:19/km Pace
0 Calories
Morning Run