|

CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG

Khôi Văn 31/05/2020 21:09 everyone U
8,7km Distance
01:26:41 Time
09:57/km Pace
698 Calories
U
27,7km Distance
01:29:29 Time
18,6 km/h Pace
441 Calories
Morning Ride
Khôi Văn 24/05/2020 20:55 everyone Y
16,1km Distance
02:23:24 Time
08:53/km Pace
1289 Calories
Y
Khôi Văn 20/05/2020 06:30 everyone T
4,5km Distance
31:59 Time
07:04/km Pace
364 Calories
T
Khôi Văn 17/05/2020 06:34 everyone R
15,5km Distance
02:33:44 Time
09:54/km Pace
1243 Calories
R
Khôi Văn 11/05/2020 19:08 everyone E
4,7km Distance
32:47 Time
06:59/km Pace
377 Calories
E
Khôi Văn 10/05/2020 21:34 everyone W
9,0km Distance
01:19:10 Time
08:49/km Pace
719 Calories
W
Khôi Văn 08/05/2020 19:39 everyone Q
4,7km Distance
34:33 Time
07:23/km Pace
376 Calories
Q
4,6km Distance
47:55 Time
10:31/km Pace
367 Calories
Night Run
Khôi Văn 02/05/2020 18:35 everyone :(
9,3km Distance
01:15:27 Time
08:04/km Pace
752 Calories
:(
Khôi Văn 26/04/2020 21:22 everyone :(
12,7km Distance
01:48:06 Time
08:30/km Pace
1018 Calories
:(
3,1km Distance
30:29 Time
09:42/km Pace
252 Calories
Evening Run
2,4km Distance
24:04 Time
10:07/km Pace
194 Calories
Night Run
3,9km Distance
37:37 Time
09:43/km Pace
316 Calories
Afternoon Run
4,7km Distance
44:29 Time
09:27/km Pace
385 Calories
Night Run
9,5km Distance
01:23:30 Time
08:46/km Pace
776 Calories
Night Run