|

CHẠY ĐẠP CHỖ VẮNG

3,4km Distance
32:56 Time
09:36/km Pace
205 Calories
Morning Run
7,5km Distance
01:05:00 Time
08:42/km Pace
544 Calories
Morning Run
6,0km Distance
01:06:51 Time
11:03/km Pace
373 Calories
Morning Run
3,3km Distance
34:10 Time
10:25/km Pace
249 Calories
Morning Run
2,4km Distance
21:41 Time
09:01/km Pace
173 Calories
Morning Run
1,2km Distance
15:22 Time
12:45/km Pace
83 Calories
Afternoon Run
3,4km Distance
33:58 Time
09:53/km Pace
0 Calories
Morning Run